Lovitao

Ilay tantaran’i Mowgli (Legend of the Jungle), ilay zaza menavava hita sy notaizan’ny amboadia no natao tontolo an'heritreritra ka nakana ny anarana hoe « Lovitao », iantsoana ireo zazalahy 8 ka hatramin’ny 11 taona ato amin'ny fikambanana

Mpianjoria

Zazalahy 12 taona hatramin'ny 14 taona no mpikambana ao amin'ny sampana mpianjoria

Mpamakilay

Ireo zatovo ao anatin’ny fahamotiana 15 taona ka hatramin’ny 17 taona no beazina ao amin'ny sampana.

Mpiandalana

Ny Fokonolona no sehatra hifanabeazan’ireo tanora ireo. Ny mampiavaka ny fokonolona dia ilay fiaraha-monina « anjakan’ny teny ierana ».

Faha 20 taonan'ny sampana MPAMAKILAY

  • Vonona mandrakizay
  • Joany batista no arahinay
  • Mpialoha làlana

  Mandrafitra

Araka ny voalaza ao amin'ny sata mifehy ny fikambanana, andininy voalohany dia ireto telo ireto no mandrafitra feno ny fikambanana Antilin'I Madagasikara, telo tsy azo sarahina ary mitovy ny lanjany :

VPKT

Mpikambana ao amin'ny Vovonam-Pirenena Katôlikan'ny Tanora (VPKT) ary ao anatin'ny Voamieran'ny Eveka ho an'ny asam-pamonjena sahanin'ny lahika. 1975 : Fankatoavan'ny Eveka ny Antilin'I Madagasikara tamin'ny fivoriambe izay nataony.

Tohiny

OMMS

Mpikambana feno mandrafitra ny federasiona Malagasy (OSN) ny Antilin'i Madagasikara (ASN).

  • OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) tamin'ny 16 Desambra 1960,
  • CICS ( Conference Internationale Catholique du Scoutisme),
  • FSM (Firaisan'ny Skotisma Malagasy) hatramin'ny 16 Desambra 1960.

Tohiny

Fikambanana 60-133

29 Novambra 1957: Nahaleo tena ny Skoto Katôlika teto Madagasikara ka nitondra ny anarana hoe : "ANTILIN'I MADAGASIKARA" (AIM) izay voafehin'ny lalàna hitsivolana faha-60-133 tamin'ny 03 Oktobra 1960 izay nasiam-panovana tamin'ny lalàna hitsivolana faha-75-017 tamin'ny 19 Aogositra 1975.

Tohiny